• fullslide1
 • fullslide1
 • fullslide1
 • fullslide1
 • fullslide1
 • fullslide1

Centar za rehabilitaciju govora LOGO TIM Niš


An important thing to remember when dealing with children is, “…look at what the behaviour is trying to tell you, rather than looking at the behaviour as being negative or ‘bad’…” For some, this can make a profound difference and your child will be thankful and better…


Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja se zasniva na vezi između razvoja ličnosti i doživljaja telesne celovitosti.
Reedukacija psihomotorike je najprikladniji metod u tretmanu dece sa:

 • disharmoničnim razvojem
 • dispraksičnim teškoćama
 • pervazivnim razvojnim problemima
 • intelektualnom ometenošću
 • govorno-jezičkim problemima
 • poremećajima ponašanja

Senzorna integracija

Senzorna integracija je sposobnost nervnog sistema da sve informacije koje dobijamo putem čula upotrebimo na najbolji mogući način za rast, razvoj, učenje i upravljanje sopstvenim ponašanjem. Terapija se zasniva na stimulaciji čula i najčešće se sprovodi u senzornim sobama.


Muzikoterapija

Muzikoterapija je tretman koji uključuje muziku ili zvuke kao sredstvo komunikacije. Primena muzikoterapijskih tehnika ima za cilj da pospeši razvoj psihomotorike, socijalnih veština, koncentracije, sazrevanje i svakodnevno funkcionisanje dece.

ORFF pristup

Orff muzikoterapija, već preko 20 godina, uspešno se primenjuje u referentom dečijem centru za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Minhenu.

Radionice

Nedovoljno razvijene socijalne veštine su česta pojava kod dece sa problemima u govorno-jezičkom razvoju. Radionice socijalnih veština se organizuju u grupama koje se formiraju na osnovu individualnih razvojnih potreba učesnika. Cilj ovih radionica je razvoj komunikacijskih veština i uviđanje kako društvenih pravila i struktura, tako i neverbalnih znakova sagovornika


Psihoterapija

U našem centru je takođe dostupna psihoterapija sa akcentom na porodičnu psihoterapiju. To je terapijski model koji uzima u obzir porodicu kao celinu koja se sastoji od podsistema i pojedinaca. Porodična psihoterapija je savremeni terapijski model koji obuhvata rad sa pojedincem, partnerima i porodicom.

Rad sa učiteljima

LOGO TIM u okviru svojih kadrova ima i učitelje sa dugogodišnjim radnim iskustvom u osnovnom obrazovanju. Shodno tome vršimo pripreme predškolaca i pružamo dodatnu podršku osnovcima. Naša posvećenost i iskustvo su tu da Vašem detetu omoguće kvalitetnu i stabilnu osnovu za školu.

Vodič za roditelje

Važan deo svakog tretmana su savetodavni i psihoterapijski rad sa roditeljima, kao i edukacije roditelja. Ukoliko postoje bilo kakve naznake problema u razvoju Vašeg deteta, posavetujte se sa stručnjacima koji vas dalje mogu uputiti ka procesu dijagnostike i tretmana.
Nikada nije rano za odlazak logopedu. Rana intervencija je preduslov za najbolje rezultate.

ADHD, ADD

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) i poremećaj pažnje (ADD) predstavljaju probleme u ponašanju deteta. Ti problemi obično uključuju ekstremnu impulsivnost, hiperaktivnost, nemarnost i mogu ometati decu u učenju i druženju. Hiperaktivnost je poremećaj pažnje praćen psihomotornim nemirom. Poznat je još pod imenom ADHD sindrom (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Autizam

Svetska zdravstvena organizacija (1992.) daje definiciju autizma kao ,,neourorazvonji poremećaj koga karakterišu značajna oštećenja u oblasti recipročnih socijalnih interakcija i obrazaca komunikacija, kao i ograničen, stereotipan i repetitivan repertoar ponašanja, interesovanja i aktivosti“. Poremećaj autističnog spektra uključuje stanja koja su ranije nazivana autizam, pervazivni razvojni poremećaj i Aspergerov sindrom. Uzroci nisu poznati.

LOGOPED

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (definicija svetskog udruženja logopeda i fonijatara IALP).

Galerija