Važan deo svakog tretmana su savetodavni i psihoterapijski rad sa roditeljima, kao i edukacije roditelja. Ukoliko postoje bilo kakve naznake problema u razvoju Vašeg deteta, posavetujte se sa stručnjacima koji vas dalje mogu uputiti ka procesu dijagnostike i tretmana.

Nikada nije rano za odlazak logopedu. Rana intervencija je preduslov za najbolje rezultate.

Porodična terapija je psihoterapijski metod, psihosocijalna intervencija, koja je usmerena na porodicu kao celinu i ima za cilj da se promene psihološki i psihijatrijski problemi u funskcionisanju porodice i porodičnim odnosima. Porodična terapija je širi pojam od sistemske porodične terapije, koja je danas zaštitni znak za ovu grupu psihoterapijskih metoda. Ponašanje članove porodice razume se kao proizvod sistema koji funkcioniše prema principima kružne uzročnosti: sagledava se značaj i smisao povezanosti simptomatskog ponašanja člana porodice i porodičnog sistema.

Razgovarajte sa našim timom u prijatnom ambijentu i saznajte više o razvojnim normama i karakteristikama različitih doba razvoja. Reagujte na vreme i javite se logopedu ukoliko:

  • Vaše dete ne razume jednostavne verbalne naloge;
  • Ne reaguje na poziv imenom, ne ostvaruje kontakt pogledom
  • Vaše dete koristi samo nekoliko reči ili ne progovori do druge godine;
  • Ukoliko je govor potpuno nerazumljiv u periodu oko treće godine
  • Nema prisutnu motornu imitaciju, ne koristi pokazni gest
  • Vaše dete ima otežan izgovor dužih reči ili ne izgovara veliki broj glasova.
  • Ne ostvaruje interakciju i igru sa roditeljima i drugom decom

Dete sa punih pet godina ima gramatički pravilan govor i pravilan izgovor svih glasova. Ukoliko to nije slučaj, postoji izvesno kašnjenje u razvoju jezika i govora. Normalan razvoj govora je usko povezan sa kognitivnim i psihičkim razvojem deteta. Zato je važno potražiti pomoć stručnjaka ukoliko primetite odstupanja u razvoju normalnog govora i jezika.

cups