Dislalija je artikulacioni poremećaj koji se karakteriše poremećajem izgovora glasova kod osoba sa urednom inteligencijom, dobrom inervacijom govornih organa i urednom jezičkom razvijenošću. Ispoljava se u vidu nepravilnog izgovora glasova, izostavljanja glasova ili njihove zamene tokom govora. Dislalija je i najčešće poremećaj artikulacije, ali kao i ostali zahteva tretman i ozbiljan pristup u njenom prevazilaženju. Česta je zabluda roditelja da će deca sama da nauče da izgovaraju određene glasove, da samo treba da prođe vreme I da nema potrebe da se ide kod logopeda. Međutim, pravilna artikulacija zahteva precizno postavljanje, vremensko organizovanje, precizno usmeravanje vazdušne struje, pravac i snagu artikuatora. Dislalija je poremećaj izgovora pojedinih glasova. Uključuje izostavljanje i zamenu glasova, kao i nepravilni izgovor. Ima više uzroka dislalije, kao što su ograničena pokretljivost govornih organa i smetnje u auditivnoj percepciji. Ovo je jedan od najčešćih govornih poremećaja kod dece i može ostaviti posledice u vidu šuškanja ili nepravilnog izgovora slova R ukoliko se ne tretira na vreme. Terapiju izvodi logoped uz pomoć logopedskih instrumenata, uz demonstraciju i vežbu.

puzzleBrain